00:25

Smaller

Huisarts en de CoronaCheck app

Op basis van onderstaande voorwaarden kun je met de praktijk contact opnemen voor een herstel-, vaccinatie- of testbewijs voor in de CoronaCheck app.

Based on the conditions below, you can contact the practice for a recovery, vaccination or test certificate to be included in the CoronaCheck app.
[English below]

Het verkrijgen van een vaccinatiebewijs
Wanneer je gevaccineerd bent, maar deze informatie niet in de CoronaCheck app staat, kun je contact opnemen met de praktijk wanneer jij bewijs hebt van vaccinatie. Als het bewijs overtuigend bevonden wordt door de praktijk, kunnen wij een Digital Corona Certificate (DCC) voor je aanmaken. Met dat certificaat kun je vervolgens je vaccinatie per QR code registreren in de CoronaCheck app.
Voorbeelden:
- Je hebt bij vaccinatie geen toestemming gegeven om je vaccinatiegegevens te delen met het RIVM;
- Je hebt één of meerdere vaccinaties in het buitenland gehad;
- Om een andere reden verschijnt je vaccinatie niet in de app.

De vaccinaties waarvoor wij een DCC kunnen afgeven zijn vaccinaties die door de EMA zijn erkend en door de WHO op de emergency use listing zijn gezet.

Het verkrijgen van een geldig testbewijs
Neem alleen contact op met ons als dit testbewijs noodzakelijk is voor het verkrijgen van een coronabewijs (bijv. om te kunnen reizen). We kunnen je alleen voorzien van een geldig testbewijs wanneer jouw covid-19 test is afgenomen op een niet-GGD locatie, maar een gecertificeerde (buitenlandse) testlocatie.

Wanneer je test door en GGD-locatie is afgenomen, neem dan contact op me de GGD.

Het verkrijgen van een herstelbewijs
We kunnen je alleen voorzien van een herstelbewijs wanneer jouw positief bevonden covid-19 test is afgenomen op een niet-GGD locatie, maar een gecertificeerde (buitenlandse) testlocatie. De test is tenminste 11 dagen en niet langer dan 180 dagen oud.

Wanneer je test door en GGD-locatie is afgenomen, neem dan contact op met de GGD.
THE CORONACHECK APP

Getting a vaccination certificate
If you have been vaccinated, but this information is missing in the CoronaCheck app, you can contact the practice when you have proof of vaccination. If the proof is found convincing by the practice, we can create a Digital Corona Certificate (DCC) for you. With that certificate you can then register your vaccination per QR code in the CoronaCheck app.
Examples: - You did not give permission to share your vaccination data with the RIVM;
- You have had one or more vaccinations abroad;
- For another/unknown reason, your vaccination does not appear in the app.

The vaccinations for which we can issue a DCC are vaccinations that are recognised by the EMA and listed at the WHO emergency use listing.

Obtaining a valid test certificate
Please only contact us if this test certificate is necessary to obtain a corona certificate (e.g. to travel). We can only provide you with a valid test certificate if your covid-19 test was taken at a non-GGD location, but at a certified (foreign) test location.

If your test was taken at a GGD location, please contact the GGD.

Obtaining a recovery certificate
We can only provide you with a certificate of recovery when your positive covid-19 test was taken at a non-GGD site, but at a certified (foreign) testing site. The test is at least 11 days and no more than 180 days old.

If your test was taken at a GGD location, please contact the GGD.