18:28

Greater

No show beleid

Met ingang van 1 september 2022 hebben wij een No-show beleid. We zien helaas dat kort van tevoren een afspraak annuleren zonder goede reden óf dat niet verschijnen zonder bericht (NVZB) bij sommigen vaker voorkomt. Daarvan krijgen wij de rekening. Daarnaast is het heel vervelend dat iemand anders jouw plekje graag had willen hebben.

[English below]

Annuleren zonder consequenties
Bij onze praktijk heb je de mogelijkheid om je afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren zonder consequenties te annuleren.

Hoe annuleer je je afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren?
• Via de Uw Zorg Online app of het portaal kun je je afspraak wijzigen of annuleren. • Telefonisch, we zijn van 8:30 t/m 12:30 uur bereikbaar.

WAARVOOR GELDT ONS NO-SHOW BELEID?
• Annuleringen binnen 24 uur voor je afspraak (telefonisch, per mail of via een bericht in de app/portaal). • Niet verschenen zonder bericht (NVZB).

Blauwe en paarse kaart
Als je voor het eerst binnen 24 uur je afspraak annuleert, noteren we in je dossier een blauwe kaart. Gebeurt het binnen 6 maanden nog eens, dan noteren we een paarse kaart.
De paarse kaart betekent dat je van ons de rekening krijg voor de laatst gemaakte afspraak. De kosten zijn standaard €10,- administratiekosten + €29,83 voor de afspraak. Voor een gemiste afspraak ontvang je dus een rekening van €39,83.
De rekening ontvang je nog dezelfde week per mail en we verzoeken je deze binnen 14 dagen aan ons over te maken.

Gebeurt het na een paarse kaart binnen 6 maanden nog een keer, dan krijg je direct weer een rekening.

Is de blauwe of de paarse kaart een jaar geleden genoteerd, dan begin je weer met een schone lei.

Uitzonderingen
Wanneer je annuleert of niet verschijnt zonder bericht in onderstaande gevallen, noteren we geen kaart in je dossier.

1. Medische noodgeval van jezelf, een gezinslid of nabij familielid;
2. Sterfgeval van een gezinslid of nabij familielid;
3. Als jij als patiënt met ons een andere afspraak hebt gemaakt over de annulering van een afspraak.

In geval 1 en 2 vragen we om aannemelijke uitleg van je situatie, telefonisch of via een bericht in de Uw Zorg Online app/ het portaal.


As of September 1, 2022, our no-show policy is in effect. Unfortunately, we see that canceling an appointment shortly in advance without good reason or that not showing up without notice (NVZB) is more common for some. We get the bill for that. In addition, someone else might have wanted or needed your spot.

Cancel without consequences
At our practice you have the option to cancel your appointment a minimum of 24 hours in advance without consequences.

How do you cancel your appointment at least 24 hours in advance?
• You can change or cancel your appointment via the Uw Zorg Online app or portal.
• By phone, you can reach us from 8:30 am to 12:30 pm.

WHAT DOES OUR NO-SHOW POLICY APPLY TO?
• Cancellations within 24 hours before your appointment (by telephone, by e-mail or via a message in the app/portal).
• Not appearing without notice (NVZB).

Blue and purple card
If you cancel your appointment for the first time within 24 hours, we will note a blue card in your file. If it happens again within 6 months, we will note a purple card.
The purple card means that you will receive the bill from us for the last appointment made. The charge standard €10 administration costs + €29,83 for the appointment. The total of the bill will be €39,83.
You will receive the invoice the same week by e-mail and we request that you transfer it to us within 14 days.

If it happens again within 6 months after a purple card, you will immediately be billed again.

If the blue or purple card was listed a year ago, you have a clean slate.

Exceptions
If you cancel or do not appear without a message in the cases below, we will not write down a card in your file.

1. Medical emergency of yourself, a family member or close relative;
2. Death of a family member or close relative;
3. If you as a patient have made another agreement with us about the cancellation of an appointment.

In cases 1 and 2, we ask for a plausible explanation of your situation, by telephone or via a message in the Uw Zorg Online app/portal.